Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Hell Energy Store Kft. tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

A Hell Energy Store Kft. az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Adatkezelő elérhetőségei

Hell Energy Store Kft.

székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

cégjegyzékszám: 01-09-710935

e-mail cím: hellenergy.com]

(továbbiakban: Adatkezelő)1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az a [www.hellenergystore.com] domainról és a [www.xixoshop.hu] domainről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan Hell Energy Store Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a „Társaság”) mint adatkezelő (lásd. alább) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki továbbá azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Honlapról értesült. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik Fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 


2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztató 12. pontjában felsorolja.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapot használja, a Webáruházban vásárlóként regisztrál és/vagy vendégként vásárol, és ennek keretében megadja az alábbi 8. pontban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

 

3. Az Adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége

3.1. Adatkezelő: Hell Energy Store Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Adatkezelő székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszáma: 01-09-710935

Adószáma: 12937420-2-42

Közösségi adószám: HU12937420

Telefonszáma: 0620 235 6122

E-mail címe: ugyfelszolgalat@hellenergy.com

3.2. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

3.3. Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely a HELL termékek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre.

3.4. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Honlap által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.


4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelő a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.6. Az Adatkezelő rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, és tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.9. Az Adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

5. Az Adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja lehet (i) a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. § (1) bek. a) pont); a Felhasználóval kötendő szerződés teljesítése (GDPR 6. § (1) bek. b) pont); az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. § (1) bek. c) pont), továbbá az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak a GDPR-ban meghatározott egyéb jogalap fennállása esetén kezel személyes adatot.

5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.6. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére vételárat fizet, az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

5.7. Az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

6. Az Adatkezelés célja

6.1 Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

6.2. Az Adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés célja: 

 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;
 • nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
 • a Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelő birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • a Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, -ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
 • hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
 • a Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés) kiküldése, illetve kihelyezése;


7. A kezelt Személyes adatok forrása 

7.1 Az Adatkezelő alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek (a 10. pont szerinti IP cím, cookie kivételével).

7.2 Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.

7.3 A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez.

7.4 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli, a promóció céljára.

 

8. A kezelt Személyes adatok köre

8.1 Az Adatkezelő az alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik. A kezelt Személyes adatok az alábbiak:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), születési hónap-nap, adószám. Az Adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége.

a Felhasználó jelszava, amely az e-mail címmel együtt. Ezen Személyes adatok kezelése a Felhasználó profiljába történő bejelentkezés biztosításához szükséges.

a Felhasználó lakóhely, irányítószám adatai. Ezen Személyes adatokat a Felhasználó döntése alapján, a Honlap igénybe vételéhez ill. a számlázáshoz kapcsolódóan kezelheti az Adatkezelő.

IP cím, cookie. Az Adatkezelésre a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (10. pontban részletezettek szerint);

a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 10. pontban leírtak szerint.

8.2 Amennyiben a Felhasználó nem regisztrációval hanem “vendégként” vásárol a Webáruházban, az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, adószám (ha van),  e-mail cím, mobil telefonszám, lakcím.

8.3 Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi Személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakhely, jövedelmének nagyságára, munkakörére vonatkozó adatok, esetlegesen telefonszám, Messenger azonosító, érdeklődési preferenciák;

a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján);

IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében.

A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

 

9. Az Adatkezelési folyamat leírása

9.1 A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Honlapra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

9.2 A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.3 Amennyiben a Webáruházban a vásárlásra a regisztráció elvégzése nélkül kerül sor (“vendégként vásárlás”), az érintett Felhasználó Személyes adatai kezelésének jogalapja – az 5.6. pontban foglaltakkal összhangban – részben jogszabály rendelkezése. Az érintett Felhasználó egyes Személyes adatait (így különösen az e-mail címet és a mobil telefonszámot) az Adatkezelő az igénybe vett webáruházi szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli.

9.4 Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett valamely promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért Személyes adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott Személyes adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

9.5  A Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait az adatkezelő, valamint az Adatkezelőnek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

9.6 Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a Felhasználó által megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hirdetést (EDM-et) küldenek. A hirdetés e-mailben küldhető. Az EDM küldésének feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

9.7 Az Adatkezelő időnként szervez nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó hozzájárulása ill. a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítése. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja Személyes adatait, és hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.

Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználó Személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

 

10. Technikai adatok és cookie-k kezelése

10.1 Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve – egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 

10.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon makrók / cookie-k („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookie-t, a tracking cookie-t és a computer cookie-t.

A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.


A Felhasználók az Adatkezelő által alkalmazott cookie-król bővebben tájékozódhatnak az Adatkezelő Cookie tájékoztatójában.

10.3 Amennyiben a Honlapon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, amelyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

10.4 Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználhatja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg, azonban erre kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

10.5 A Felhasználó beállíthatja webes böngészőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

 

11. Adattovábbítás

11.1 Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, annak egyéb jogalapja van, vagy amennyiben azt a GDPR egyébként lehetővé teszi.

11.2 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésükre álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssekké.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

11.4 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az általa végzett adatkezelési tevékenységek során:  ReachMedia Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.; cégjegyzékszám: 01 09 565272)

 

12. Adatfeldolgozók

12.1 Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

12.2 Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:


TevékenységAz adatfeldolgozó neveAz adatfeldolgozó székhelyeAdatkezelési tájékoztatójának elérhetősége
FejlesztésFEKI WEBSTÚDIÓ Kft.9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44.

https://www.fekiwebstudio.hu/adatvedelmi_nyilatkozat 

TárhelyFEKI WEBSTÚDIÓ Kft.9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44.

https://www.fekiwebstudio.hu/adatvedelmi_nyilatkozat 

IT rendszer üzemeltetésFEKI WEBSTÚDIÓ Kft.9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44.

https://www.fekiwebstudio.hu/adatvedelmi_nyilatkozat 

CsomagküldésGeneral Logistic Systems Hungary Csomag logisztikai Kft.2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 13. Külső szolgáltatók

13.1 Az Adatkezelő a Honlap ill. a Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan igénybe vehet Külső szolgáltatókat, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

13.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a szolgáltatásai biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltató:

Facebook Inc.USA, Kalifornia, Palo Alto

https://www.facebook.com/privacy 

Google Ireland Ltd.18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország

https://www.lobbying.ie/about-us/our-policies/privacy-cookies/ 


13.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Honlaphoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működhet együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:


Facebook Inc.USA, Kalifornia, Palo Alto

https://www.facebook.com/privacy 

Google Ireland Ltd.18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97

https://www.lobbying.ie/about-us/our-policies/privacy-cookies/ 

Dialogue Creative Kft.

www.dialoguecreatives.com 

FEKI WEBSTÚDIÓ Kft.9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 

https://www.fekiwebstudio.hu/ 


13.4 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő a Webáruházban történő vásárlás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:


Kereskedelmi és hitelbank zártkörűen működő részvénytársaságBudapest, Lechner Ödön fasor 9, 1095

https://www.kh.hu/adatvedelem 


13.5 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott Adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz– akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a Honlapon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, melyek esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:


Facebook Ireland Ltd.Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

https://www.facebook.com/privacy  
https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Google Ireland Ltd.18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország

https://www.lobbying.ie/about-us/our-policies/privacy-cookies/ 

Instagram LLC.Írország, Dublin, Grand Canal Dock Grand Canal Quay 4.

http://instagram.com/legal/privacy/ 
https://www.facebook.com/about/privacy/update 


E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

14. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése

14.1 Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

14.2 Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

14.3 Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

14.4 Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

14.5 A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, Személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

14.6 Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

15. Az Adatkezelés időtartama

15.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb [•] napig tárolja.

15.2 Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a Felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Ezt követően az Adatkezelő jogos érdeke alapján az általános elévülési ideig (5 év) őrzi meg a személyes adatokat.

 Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. § szakasza alapján 8 évig őriz meg.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt.

15.3 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 60. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

15.4 Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

1.a) kezelése jogellenes;

1.b) a Felhasználó azt kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

1.c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

1.d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

1.e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A törléshez kapcsolódóan lásd még az alábbi 16.3 pontban foglaltakat.

15.5 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

15.6 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy kért Személyes adatai törlését, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

15.7 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

16. A Felhasználók jogai és érvényesítésük 

16.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az ugyfelszolgalat@hellenergy.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

16.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Felhasználói profil oldalon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

16.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az adatkezelő ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését.

A jogszabály által elrendelt Adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

16.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

16.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

16.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.


17. Az Tájékoztató módosítása

17.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

17.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


18. Jogérvényesítési lehetőségek

18.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatosan kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az ugyfelszolgalat@hellenergy.com e-mail címen.

18.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

18.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Budapest, 2019. október 30.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

A HELL ENERGY Magyarország Kft. tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

A HELL ENERGY Magyarország Kft. az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Cég neve: HELL ENERGY Magyarország Kft.

Székhely: 1062 Andrássy út 126.

Adószám: 13324223-4-44

Csoportazonosító szám: 17782263-5-44

Cégjegyzékszám: 01-09-729429

Telefon: +36 46 887 870

Képviseli: Barabás Ernő ügyvezető

e-mail cím:  ugyfelszolgalat@hellenergy.com

(továbbiakban: Adatkezelő)

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza. 


Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükség személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a Szolgáltatás nyújtása).

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

a) Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás, házhozszállítás, hírlevelek küldése, stb. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy az Adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.

b) Más adatkezelők részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való megóvása az Adatkezelő, illetve a vásárlók, felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.

4. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Bármely esetben, ha személyes adatokat az EGT területén kívülre továbbítunk, az alábbi felsorolt garanciák valamelyikével biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét:

i) személyes adatokat továbbíthatunk olyan országba, amely tekintetében az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy biztosított a megfelelő védelmi szint. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

ii) megfelelőségi határozat hiányában a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával biztosítjuk. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

A személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos részletes és konkrét információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

5. ÉRINTETTI JOGOK

                                                                                    1062 Budapest Andrássy út 126.